Privacystatement werving, selectie en sollicitatie

 

Wij onderschrijven jouw privacy. Daarom willen wij met dit privacystatement de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan aan je toelichten. Dit privacystatement is van toepassing op onze werving & selectie en de sollicitatieprocedure.

Wie gebruikt jouw persoonsgegevens?
Je geeft je persoonsgegevens aan Turien & Co. als (mogelijke) werkgever. Turien & Co. Holding waartoe Turien & Co,  Ansvar, Bergermeer en Shared Expertise behoren. Turien & Co. wisselt jouw persoonsgegevens binnen en buiten de holding alleen uit voor zover dat noodzakelijk is voor de hieronder vermelde doeleinden. Zie ook het onderdeel ‘Uitwisselen van persoonsgegevens’.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
Tijdens de werving- en selectieperiode verwerken wij onderstaande persoonsgegevens, voor zover door jou vermeld in jouw CV en sollicitatiebrief:

 • naam en voorletters
 • geslacht
 • geboortedatum en -plaats
 • mailadres/adresgegevens
 • telefoonnummer
 • nationaliteit
 • burgerlijke staat
 • gegevens inzake opleiding
 • gegevens inzake werkervaring
 • hobby’s
 • talenkennis
 • social media profiel LinkedIn
 • nevenactiviteiten
 • referenties

Strafrechtelijke persoonsgegevens
Onderdeel van de beoordeling van jouw geschiktheid voor een vacature vormt ook een integriteitcontrole, waaronder een VOG verklaring en fraude onderzoek. Deze persoonsgegevens verwerken wij dus ook.

Doeleinden
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • de werving en selectie van nieuwe medewerkers voor onze organisatie;
 • de registratie, behandeling en afhandeling van je sollicitatie;
 • Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen. Hierbij kun je denken aan het  integriteitonderzoek.

Indien jouw sollicitatie leidt tot een aanstelling, dan is het privacystatement voor medewerkers van toepassing.
Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken:

 • Om je op te nemen in onze portefeuille, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven;

Wij baseren de verwerking van de persoonsgegevens op:

 • jouw toestemming, en/of;
 • de noodzakelijkheid voor het (mogelijke) aangaan van een arbeidsovereenkomst, en/of;
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde. Het gerechtvaardigd belang voor ons bestaat uit een juiste, volledige registratie, behandeling en afhandeling van de sollicitatieprocedure en het selecteren van een geschikte kandidaat voor de openstaande vacature.

Bewaren van jouw persoonsgegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. In het algemeen hanteren wij een bewaartermijn van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer te bewaren (in portefeuille) dan hanteren wij een bewaartermijn van één jaar na toestemming.

Gevolgen niet volledig verstrekken van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van jou vragen, hebben wij nodig voor de werving selectie van geschikte kandidaat voor een openstaande vacature.

Beschikken wij tijdens de sollicitatie niet over de benodigde persoonsgegevens, dan kan dat leiden tot het beëindigen van jouw sollicitatieprocedure.

Uitwisselen van persoonsgegevens Intern

Intern worden jouw persoonsgegevens alleen gebruikt door medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Binnen Turien & Co. Holding worden jouw persoonsgegevens alleen uitgewisseld voor zover dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden. Deze uitwisseling wordt hierbij gebaseerd op één of meerdere van de hierboven vermelde grondslagen

Delen met anderen
Wij kunnen jouw gegevens ook uitwisselen met derden. Dit doen wij echter alleen als dat noodzakelijk is voor één van de doeleinden zoals hierboven omschreven bij ‘Doeleinden’.

In het kader van juridische geschillen kunnen wij jouw persoonsgegevens verschaffen aan een advocaat of juridisch adviseur of aan de rechterlijke instantie aan wie het geschil is voorgelegd.

Tot slot is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens dienen te verschaffen omdat:

a)    wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of

b)    onze toezichthouder zoals de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële markten en de Autoriteit Persoonsgegevens hierom verzoekt.

Voor een verantwoord risico- en fraudebeleid raadplegen wij jouw gegevens in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.

Doelstelling van het raadplegen van persoonsgegevens bij CIS is het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt je ook het CIS privacyreglement.

Jouw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden.

Voor de verwerking van onze personeels- en loonadministratie, inclusief persoonsgegevens van sollicitanten, maken wij gebruik van externe applicatie van AFAS Software. AFAS maakt gebruik van clouddienstverlener Leaseweb Netherlands B.V. voor de opslag van de data. Deze data wordt uitsluitend in Nederland opgeslagen.

Intrekken toestemming
Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op jouw toestemming, kun je de toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking heeft alleen effect vanaf het moment van intrekking en alleen naar de toekomst toe. Dit betekent dus niet dat dat de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking onrechtmatig is geworden. Je kunt een verzoek insturen om jouw gegevens te laten verwijderen met dit formulier.

Jouw rechten
Met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je ons het volgende verzoeken:

 • inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons;
 • beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons;
 • rectificatie van jouw persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn;
 • wissing van jouw persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn (recht op vergetelheid).
 • om gegevensoverdracht (dataportabiliteit).

Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Wilt je een beroep doen op één bovenstaande mogelijkheden, dan kun je jouw verzoek schriftelijk of digitaal voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming:

Turien & Co. Assuradeuren
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 216
1800 AE Alkmaar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een maand na het verzoek zullen wij inhoudelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit kunnen we de reactietermijn verlengen met twee maanden.

We willen benadrukken dat wij niet altijd hoeven te voldoen aan bovenstaande verzoeken. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Naast het bovenstaande kun je ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (0900-3282535 of digitaal via autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

De beveiliging van jouw gegevens
Turien & Co. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je kunt hierbij denken aan de beveiliging van onze internetsite(s), systemen, netwerken en van onze gebouwen.

Bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt.

Jouw persoonsgegevens zijn dan ook goed beveiligd. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via compliance@turien.nl.

Websitebezoek en gebruik apps
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Dit privacystatement is het laatst aangepast op 28-03-2023.